Reklamačný poriadok

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok internetového obchodu NaPríves.sk

Spoločnosť s obchodným menom ANTS s.r.o., so sídlom: Veľký Harčáš 5, Komárno 945 01, IČO: 47 471 531, DIČ: 2023921669, IČ DPH: SK 2023921669, v mene ktorej koná: Bc. Ivan Mravec,(konateľ) a Mgr. Laura Lukácsová, (konateľ), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 35719/N, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK06 1100 0000 0029 2691 0891

Kontaktné údaje: e-mail: info@naprives.sk; telefón: +421 917 230 228

(ďalej len „Spoločnosť“)

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť podniká najmä v oblasti predaja prívesov, dielov na prívesné vozíky a príslušenstva k ťažným zariadeniam, prípadne súvisiaceho tovaru (ďalej len „predaj tovaru“ a „tovar“).
 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru, ktorý spotrebiteľ v postavení kupujúceho nadobudol na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), pričom túto zmluvu kupujúci uzavrel so Spoločnosťou.
 1. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru, ktorý podnikateľ v postavení kupujúceho nadobudol na základe kúpnej zmluvy v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom túto zmluvu kupujúci uzavrel so Spoločnosťou.
 1. Pri predaji tovaru v kamennej predajni medzi Spoločnosťou a kupujúcim ako spotrebiteľom alebo podnikateľom sa primerane uplatnia tie ustanovenia Reklamačného poriadku, u ktorých to ich povaha nevylučuje a subsidiárne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka.
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom.
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Spoločnosťou a inými podnikateľmi.
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka  alebo kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a podnikateľom podľa Obchodného zákonníka pri predaji tovaru v kamennej predajni.

 

Článok II

Vady tovaru

 

 1. Tovar má vady, ak nemá vlastnosti dohodnuté medzi Spoločnosťou a kupujúcim, a to tým spôsobom, že tieto vlastnosti boli uvedené na webovom sídle Spoločnosti www.naprives.sk a kupujúci si ich zvolil realizáciou Objednávky a Objednaním tovaru podľa Všeobecných obchodných podmienok Spoločnosti  zo dňa 12. 12. 2018 (ďalej len „VOP“).
 1. V prípade, že tovar má vady, kupujúci môže výlučne u Spoločnosti  uplatňovať svoje nároky zo zodpovednosti za vady.

 

Článok III

Zodpovednosť za vady, ak je kupujúci spotrebiteľ

 

 1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, Spoločnosť resp. výrobca zodpovedá okrem vád podľa článku II. odsek 1 aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, v záručnej dobe 24 mesiacov.
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, resp. zabezpečiť jej odstránenie u výrobcu.
 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 1. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 1. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými spôsobmi
 1. e-mailom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Spoločnosti na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady;
 1. listom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Spoločnosti na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady.
 1. Ak kupujúci uplatní nároky zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „reklamácia tovaru“) podľa tohto článku spôsobom podľa odseku 6, Spoločnosť je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru  ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je povinná informovať o spôsobe vybavenia reklamácie podľa tohto odseku kupujúceho osobne, listom, formou sms správy, alebo e-mailom.
 1. Reklamácia sa vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 1. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Článok IV

Zodpovednosť za vady, ak je kupujúci podnikateľ

 

 1. Spoločnosť podľa tohto článku zodpovedá za vady tovaru existujúce v čase dodania tovaru, aj keď sa táto vada stane zjavnou až po tomto čase.  
 1. Spoločnosť zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú po dodaní tovaru, ak bola táto vada spôsobená porušením povinnosti Spoločnosti.
 1. Spoločnosť je povinná dodať tovar kupujúcemu v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak Spoločnosť poruší povinnosť podľa tohto odseku, tovar má vady, pričom za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru.
 1. Spoločnosť nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
 1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci:
 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.
 1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.
 1. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými spôsobmi:
 1. e-mailom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Spoločnosti na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady;
 1. listom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Spoločnosti na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

 

Článok V

Potvrdenie o uplatnení reklamácie a Potvrdenie o vybavení reklamácie

 1. Spoločnosť vydá pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady kupujúcemu potvrdenie (ďalej len „Potvrdenie o uplatnení reklamácie“). Ak kupujúci uplatnil svoje nároky zo zodpovednosti za vady podľa odseku 7 článku IV, Spoločnosť vydá Potvrdenie o uplatnení reklamácie bezodkladne e-mailom.  Ak nie je možné Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu ihneď, Spoločnosť ho vydá najneskôr s potvrdením o vybavení uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Potvrdenie o vybavení reklamácie“).
 1. Potvrdenie o uplatnení reklamácie a Potvrdenie o vybavení reklamácie nemusí byť doručované, ak kupujúci vie preukázať uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady iným spôsobom.

 

Článok VI

Vrátenie kúpnej ceny

 1. V prípade vybavenia reklamácie vrátením kúpnej ceny alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, vrátenie kúpnej ceny (platby) bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe (kúpe) tovaru, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

Článok VII

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci, ktorým je pre účely tohto článku spotrebiteľ,  má právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv Spoločnosťou, najmä v súvislosti s uplatňovaním nárokov zo zodpovednosti za vady. 
 1. Ak Spoločnosť na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúceho odseku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, pričom možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd zostáva zachovaná.
 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať, ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné,  najneskôr do jedného roka odo dňa i) doručenia zamietavej odpovede Spoločnosti na žiadosť kupujúceho o nápravu alebo ii) márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal Spoločnosti žiadosť o nápravu, na ktorú Spoločnosť neodpovedala.
 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu nie je možné podať, ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, v prípade, že i) sa kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou so Spoločnosťou, ii) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur, iii) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým subjekt alternatívneho riešenia sporov zaoberal a kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, iv) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
 1. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je najmä Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), iné subjekty alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa kupujúci môže obrátiť so žiadosťou podľa tohto článku sú uvedené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).
 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa tohto článku je bezplatné, tým však nie je dotknuté právo iného subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských spor ako SOI stanoviť pre kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle (ďalej len „Poplatok“). Výška Poplatku však nesmie prevýšiť sumu päť (5) eur vrátane dane z pridanej hodnoty. 
 1. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa. eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  Obchodného zákonníka,  Zákona o predaji tovaru na diaľku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov okrem iného upravujúcich aj ochranu spotrebiteľa.
 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.
 1. Zmluvné strany si zvolili ako rozhodné právo slovenský právny poriadok.
 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať, pričom takto zmenený reklamačný poriadok sa stáva pre kupujúceho záväzným a súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Spoločnosťou a kupujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia