Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všobecné obchodné podmienky internetového obchodu NaPríves.sk

Spoločnosť s obchodným menom ANTS s.r.o., so sídlom: Veľký Harčáš 5, Komárno 945 01, IČO: 47 471 531, DIČ: 2023921669, IČ DPH: SK 2023921669, v mene ktorej koná: Bc. Ivan Mravec,(konateľ) a Mgr. Laura Lukácsová, (konateľ), zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 35719/N, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK06 1100 0000 0029 2691 0891

Kontaktné údaje: e-mail: info@naprives.sk; telefón: +421 917 230 228

(ďalej len „Spoločnosť“)

v znení zo dňa 12. 12. 2018

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť podniká najmä v oblasti predaja prívesov, dielov na prívesné vozíky a príslušenstva k ťažným zariadeniam, prípadne súvisiaceho tovaru. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú činností Spoločnosti uvedených v predchádzajúcej vete (ďalej len „VOP“).
 1. Účelom VOP je upraviť vzájomné práva a povinnosti Spoločnosti ako dodávateľa a spotrebiteľa pri predaji tovaru podľa odseku 1 VOP (ďalej len „tovar“) na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), ktorý (spotrebiteľ) má pre účely VOP postavenie kupujúceho.
 1. Účelom VOP je tiež upraviť vzájomné práva a povinnosti Spoločnosti a iných podnikateľov pri uzatváraní kúpnych zmlúv v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý (podnikateľ) má pre účely týchto VOP postavenie kupujúceho.
 1. Pri predaji tovaru v kamennej predajni medzi Spoločnosťou a kupujúcim ako spotrebiteľom alebo podnikateľom sa primerane uplatnia tie ustanovenia VOP, u ktorých to ich povaha nevylučuje a subsidiárne ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka.
 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom.
 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Spoločnosťou a inými podnikateľmi.
 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka  alebo kúpnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.

 

Článok II.

Objednávanie tovaru

 

 1. Kupujúci môže vytvoriť objednávku tovaru Spoločnosti prostredníctvom webového sídla Spoločnosti www.naprives.sk (ďalej len „Objednávka“), pričom zrealizovanie objednávky nie je podmienené registráciou kupujúceho podľa odseku 2 tohto článku.  
 1. Kupujúci môže vytvoriť na webovom sídle Spoločnosti www.naprives.sk svoj vlastný užívateľský účet (ďalej len „Užívateľský účet“), čím sa proces realizácie objednávky urýchli a zjednoduší. Pri vytváraní Užívateľského účtu je kupujúci povinný uvádzať len pravdivé údaje a pri zmene týchto údajov je povinný ich aktualizovať. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom kupujúceho. V prípade, že dôjde k zneužitiu Užívateľského účtu kupujúcim, Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Užívateľský účet. Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť prístup k Užívateľskému účtu, a to najmä za účelom vykonania nutnej údržby IT systému.
 1. Objednávka sa realizuje nasledovne:
 1. dôjde k výberu druhu a množstva tovaru kupujúcim na základe popisu tovaru uvedeného na webovom sídle Spoločnosti https://naprives.sk/  kliknutím na ilustrovanú ikonu „Do košíka“;
 2. kliknutím na ilustrovanú ikonu „Košík“ sa kupujúci dostane do sekcie s prehľadom tovaru vloženého do nákupného košíka;
 3. po kliknutí na ikonu „Dokončenie nákupu – Pokladňa“  kupujúci vyplní objednávkový formulár podľa odseku 5 tohto článku.

(ďalej len „Realizácia Objednávky“)

 1. Kupujúci si záväzne objednáva tovar kliknutím na ikonu „Odoslať objednávku“ po Realizácii Objednávky (ďalej len „Objednanie tovaru“).
 1. Kupujúci je povinný pri realizovaní Objednávky vyplniť objednávkový formulár dostupný na webovom sídle Spoločnosti www.naprives.sk (ďalej len „Objednávkový formulár“), tak, že v ňom uvedie:
 1. Užívateľské meno a heslo, ak má Užívateľský účet zriadený;
 2. Fakturačné údaje/dodacie údaje  v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón, v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, IČO, DIČ, e-mail a telefón v prípade právnickej osoby;
 3. Spôsob doručenia, a to osobným odberom alebo doručenie kuriérom;
 4. Spôsob platby, a to:
 • v hotovosti pri osobnom odbere,
 • na dobierku – kupujúci tovar zaplatí priamo kuriérovi;
 • vopred prevodom na účet - klasickým spôsobom cez internetbanking alebo priamym vkladom na účet - IBAN - SK06 1100 0000 0029 2691 0891, vedený v Tatra banke. Pri tomto spôsobe platby je ako variabilný symbol potrebné uviesť číslo objednávky.
 • okamžitým bankovým prevodom - automaticky sa zobrazí zoznam dostupných bánk, ktoré platobná brána Besteron podporuje, a to: Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Poštová banka, Sberbank, Unicredit a ČSOB. Následne si kupujúci vyberie banku, v ktorej má vedený účet a ihneď bude presmerovaný do internetbankingu zvolenej banky, kde sa štandardne prihlási pomocou potrebných údajov. Po prihlásení sa zobrazí vopred vyplnený platobný príkaz, ktorý bude obsahovať sumu, variabilný symbol a číslo účtu prijímateľa, ktorým je Pay Solutions. Pri úspešnej realizácii platby systém kupujúceho automaticky presmeruje na callback URL, kde zistí, či bola platba uhradená v poriadku.
 • kartou - úhrada objednávky platobnou kartou pomocou platobnej brány Besteron. Na uskutočnenie platby kupujúci zadá šestnásťmiestne číslo karty, dátum expirácie a CVC/CVV kód, ktorý nájde na zadnej strane karty.
 1. Údaje na doručenie, ak sú iné ako fakturačné/ dodacie údaje v rozsahu  meno a priezvisko, adresa,  e-mail, telefón;
 2. Zobrazí sa „náhľad objednávky“ kde je uvedená predajná cena za vybraný druh a množstvo tovaru podľa článku III. VOP a ďalšie náklady súvisiace najmä s dodaním tovaru, ktoré hradí kupujúci (ďalej len „Celková cena“). Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť Celkovú cenu, a to až do momentu prijatia objednávky podľa odseku 6. tohto článku. Kupujúci môže uviesť pripomienky k objednávke;
 3. Kupujúci výslovne vyjadrí, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že bol informovaný o podmienkach spracovania osobných údajov. V prípade, že kupujúci má záujem o zasielanie marketingových ponúk (newslettrov), vyjadrí s tým svoj výslovný súhlas.
 1. Objednanie tovaru je v zmysle Občianskeho zákonníka návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza, ak Spoločnosť prijme návrh na uzavretie tak, že na e-mailovú adresu kupujúceho zašle potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Prijatie Objednávky“). Akákoľvek zmena Objednávky po Prijatí Objednávky je možná len po vzájomnej dohode Spoločnosti a kupujúceho.
 1. V prípade, ak nedôjde k Prijatiu Objednávky z dôvodu nesprávnej Realizácie Objednávky, Spoločnosť sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho prostredníctvom e-mailu a inštruovať kupujúceho, ako ju správne vyplniť.
 1. V prípade, že nedôjde k prijatiu objednávky z dôvodu, že je tovar v čase Objednania tovaru vypredaný, Spoločnosť sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o dôvode odmietnutia Objednávky a o predpokladom čase dostupnosti tovaru, pričom kupujúci berie na vedomie, že informácia o predpokladanej dostupnosti tovaru nie je záväzná.
 1. V prípade, ak dôjde k neprijatiu objednávky z iných dôvodov, najmä pre neplnenie povinností kupujúceho riadne a včas v iných záväzkovo-právnych vzťahoch so Spoločnosťou, ktoré súvisia s jej podnikaním podľa týchto VOP, Spoločnosť sa zaväzuje o tom informovať kupujúceho bezodkladne po tom, ako sa o takomto dôvode dozvedela.

 

Článok III

Predajná cena a celková cena

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v predajnej cene za tovar uvedenej na webovom sídle Spoločnosti www.naprives.sk, ktorá prináleží konkrétnemu tovaru (ďalej len „Predajná cena“) je zahrnutá DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území SR. V Predajnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu, poštovné a dodanie tovaru.
 1. Objednaním tovaru sa kupujúci zaväzuje zaplatiť za ním vybraný druh a množstvo tovaru Celkovú cenu.
 1. Spôsob platby za tovar je kupujúci povinný uviesť pri Realizácii Objednávky.
 1. Celková cena je splatná v závislosti od spôsobu platby zvolenom pri Realizácii Objednávky. V prípade, ak
 1. kupujúci za tovar platí v hotovosti, celková cena je splatná okamihom prevzatia tovaru;
 2. kupujúci za tovar platí platobnou kartou cez internet, celková cena je splatná v momente potvrdenia objednávky a presmerovania na platobnú bránu;
 3. kupujúci za tovar platí prevodom na bankový účet, celková cena je splatná do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku II. odseku 6.
 1. Celková cena sa považuje za uhradenú v prípade podľa odseku 4 bod i) tohto článku okamihom vyplatenia ceny do rúk Spoločnosti alebo jej poverenej osoby a v prípade podľa odseku 4 bod ii) a bod iii) tohto článku okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Spoločnosti uvedený v záhlaví týchto VOP.
 1. Spoločnosť je povinná vystaviť kupujúcemu daňový doklad v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

 

 

Článok IV.

Dodanie tovaru a prevzatie tovaru

 

 1. Spoločnosť sa zaväzuje dodať tovar zvolený kupujúcim, a to spôsobom ktorý kupujúci uviedol pri Realizácii Objednávky.
 1. Kupujúci si môže zvoliť:
 • osobný odber – kupujúci si objednaný tovar prevezme v kamennej predajni na adrese Nová Osada 2388, 945 01 Komárno v pracovných dňoch od 8:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00 a zaplatí v hotovosti na mieste.
 • kuriér - všetky balíky z internetového obchodu sú zasielané zmluvnou prepravnou spoločnosťou priamo na adresu, ktorú kupujúci uviedol pri realizácii Objednávky. Kuriér doručí zásielku nasledovný pracovný deň po dni odoslania, pričom o čase doručenia bude kupujúceho vopred informovať e-mailom, sms správou alebo telefonicky. Kuriérovi môže kupujúci zaplatiť za tovar v hotovosti alebo platobnou kartou.
 1. Dodacia lehota je uvedená pri každom jednotlivom tovare, a kupujúci má možnosť sa s ňou (dodacou lehotou) oboznámiť pred kliknutím na ikonu „Do košíka“).
 1. Dodacia lehota je určená v dňoch a začína plynúť:
 • v prípade platby na dobierku odo dňa nasledujúceho po Potvrdení objednávky Spoločnosťou,
 • v prípade iného spôsobu platby odo dňa nasledujúceho po pripísaní platby na účet Spoločnosti.

Záväzok Spoločnosti dodať tovar v určitej lehote sa považuje za splnený v závislosti od zvoleného druhu dopravy uvedenej v Realizácii Objednávky, a to i) dňom pripravenia tovaru k osobnému odberu ii) dňom odoslania zásielky, pričom platí, že záväzok Spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

 1. Stav realizácie dodania tovaru si kupujúci môže prezrieť na webovom sídle Spoločnosti, a to v prípade ak má zriadený Užívateľský účet.
 1. Spoločnosť je oprávnená dodanie tovaru odoprieť, ak cena podľa článku III. VOP nebola zaplatená riadne a včas.
 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o objednávke predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.
 1. V prípade ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim do piatich pracovných dní, pričom nedošlo k dohode o zmene dodacej lehoty, Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť v súlade s článkom V. VOP.
 1. V prípade, že je potrebné tovar dodávať opakovane z dôvodov na strane kupujúceho má Spoločnosť právo na zmluvnú pokutu vo výške preukázaných nákladov na opakované doručovanie.
 1. Pri prevzatí tovaru kupujúci podpíše dodací list, v ktorom potvrdí množstvo a druh objednaného tovaru, prípadne vyznačí vady tovaru.
 1. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Článok V 

Odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade nákupu tovaru cez e-shop je kupujúci – spotrebiteľ, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V tejto lehote má kupujúci právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je možné pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, avšak ho nesmie začať používať a následne vrátiť predávajúcemu. Na spotrebiteľa, ktorý kupuje tovar podľa Zákona o predaji tovaru na diaľku, sa vzťahuje aj poučenie uvedené v prílohe č. 1 a vzor uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP.
 1. Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 1 tohto článku alebo v prípade tovaru kúpeného v kamennej predajni, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť výlučne z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a z nasledovných dôvodov:
 1. nedošlo k dodaniu tovaru Spoločnosťou ani v lehote troch (3) mesiacov od uzavretia zmluvy;
 2. došlo k  zmene Celkovej ceny podľa článku II. odsek 5 písm. f) o viac ako 1% z Celkovej ceny.
 1. Vrátenie kúpnej ceny bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe (kúpe) tovaru, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 1. Spoločnosť je oprávnená od zmluvy odstúpiť výlučne z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch a z nasledovných dôvodov:
 1. došlo k preukázateľnej zmene ceny dodávateľa tovaru;
 2. kupujúci neprevzal tovar pri dodaní podľa článku IV. odsek 8 týchto VOP.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o predaji tovaru na diaľku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov okrem iného upravujúcich aj ochranu spotrebiteľa.
 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.
 1. Zmluvné strany si zvolili ako rozhodné právo slovenský právny poriadok.
 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať, pričom takto zmenené VOP sa stávajú pre kupujúceho záväznými a súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Spoločnosťou a kupujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Spoločnosti.

 

Príloha č. 1: POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Príloha č. 2: VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia